logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Projekty realizowane w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

Projekty w związku z pandemią zostają zawieszone do odwołania

„Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”
„Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie 20.11.2019 r. – 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu 2 280 560,05 zł. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno- hotelarskiej i handlowej powiązanego z potrzebami rynku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. W projekcie weźmie udział 64 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i technik hotelarstwa oraz 34 nauczycieli. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:
1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH – skierowane do 64 uczniów Cel: określenie poziomu kompetencji, w tym luk kompetencyjnych uczniów pod kątem potrzeb pracodawców, zaplanowanie wsparcia w projekcie. Zakres: 3h/u, 1h – prowadzenie badania z uczniem, 1h – opracowanie wyników, 1h – omówienie wyniku diagnozy z uczniem. Poza indywidualnymi 64 diagnozami, powstanie diagnoza zbiorowa – uogólnione wnioski ze wszystkich diagnoz będą służyły do planowania pracy szkoły po zakończeniu realizacji projektu.
2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY Cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza postawę programową kształcenia w zawodzie oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy.
◦ A. Kurs barmana podstawowy dla 16 UCZ 32g/gr
◦ B. Kurs baristy podstawowy dla 16 UCZ16g/gr
◦ C. Kurs carvingu– kurs podstawowy dla 16UCZ16g/gr
◦ D. Animator czasu wolnego dla 16UCZ18g/gr
◦ E. Merchandising towarów w sklepie 16 UCZ16 g/gr
◦ F. Storyteling - naucz się opowiadać, żeby sprzedawać16UCZ16 g/gr
◦ G. Kursy rozwijające kompetencje miękkie – 64 UCZ32g/gr
◦ H. Trening kalkulacji cen i kosztów w gastronomii - dla 32 UCZ 30g/gr.
◦ I. O handlu wiemy wszystko warsztaty rozw. dla 16 UCZ 30g/gr
◦ J.Z pasją do gości warsztaty rozw. dla 16 UCZ 30g/gr
3. DOSKONALENIE UCZNIÓW w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych niezbędnych na rynku pracy
◦ Zajęcia dodatkowe z matematyki  - 1 gr. w każdym r.szk/60 g w proj.
◦ Zajęcia dodatkowe z biologii – 1 gr x 30 g w każdym r.szk/60g w proj,
◦ Zajęcia dodatkowe z geografii – 2 gr x 30g w każdym r.szk./120 g w proj.
4.STAŻE ZAWODOWE – skierowane do 64 uczniów
Cel: podniesienie kompetencji zawodowych 64 uczniów kształcących się w zawodach technik
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i technik hotelarstwa w ZS nr 6 w Ełku.
Zakres: czas stażu: 150h – 40h/tydzień (8h dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydzień (7h dziennie). 4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – skierowane do 34 nauczycieli.
Cel: podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zwiększających ich umiejętności  kształcenia uczniów w powiązaniu z potrzebami rynku pracy Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza podstawowy program kształcenia w zawodzie, zgodnie z którym nauczyciele prowadzą zajęcia;
A. Carving dla 16 NKZ (2 gr /16 godz dla gr)
B. Animator czasu wolnego 8NKZ (1 gr/18 godz)
C. Kuchnia regionalna Warmii Mazur i Podlasia 8NKZ (1gr/32g)
D. Coaching handlowców i menadżerów sprzedaży 8NKZ (1gr/16g)
E. Merchandising towarów w sklepie 8NKZ (1gr/16g)
F. Szkolenie z e - podręcznika i zasobów z EFS 10NCL (1 gr/24g)
Fotorelacja Kurs kompetetncji miękkich
Fotorelacja Zajęcia dodatkowe z biologii cz.1 (Słodki świat enzymów)
Fotorelacja Zajęcia rozszerzające z matematyki
Fotorelacja z realizacji Kursu Trening kalkulacji cen i kosztów w gastronomii
Fotorelacja z realizacji Kursu story telling
Fotorelacja z realizacji Kursu Baristy

„Na staże po sukces”

Projekt Erasmus+ „Na staże po sukces” Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-061647

Projekt „Na staże po sukces” jest wyrazem chęci zapewnienia uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom startu w dorosłe życie zawodowe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe: umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz kwalifikacji językowych, jak również możliwość poznania różnorodności kulturowej Europy. Cele te, osiągnięte dzięki umiędzynarodowieniu kształcenia w naszej szkole, są zbieżne z celami programu Erasmus Plus, wyłożonymi w Przewodniku Po Programie: - przyczyniają się do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy; - przyczyniają się do poprawy znajomości języków obcych oraz promowania różnorodności językowej i kulturowej w UE; - poszerzają międzynarodowy wymiar szkolenia i kształcenia. Cele projektu są też spójne z celami strategicznymi nowego zakresu ramowego współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń „Edukacja i szkolenia 2020”: • Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności. • Poprawa jakości i skuteczności kształcenia oraz szkolenia. • Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej. • Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. Uczestnikami projektu będzie 64 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, kucharz i cukiernik. Najpierw wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, następnie przejdą zajęcia przygotowujące do stażu, w trakcie których poznają kraj odbywania staży, jego specyfikę, poprawią znajomość języków obcych, przejdą przygotowanie pedagogiczne. Po zajęciach przygotowujących i ostatecznej kwalifikacji wyjadą do Portugalii, gdzie odbędą 2-tygodniowe staże. Na staże wyjadą w 4 grupach liczących po 16 uczestników i 2 opiekunów. Kolejnym działaniem będzie złożenie przez nich raportów i przeprowadzenie działań upowszechniających. Przy realizacji projektu będziemy stosowali metodologię działania, odpowiednią do zasad programu i potrzeb projektu, opisaną w poszczególnych częściach wniosku. Od pierwszego do ostatniego etapu projektu gromadzona będzie dokumentacja, a w zespole projektowym dokładnie określone będą zakresy odpowiedzialności pracowników. Planujemy następujące rezultaty: - zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników; - poprawa kwalifikacji językowych - odbycie przez uczestników przygotowania p-j-k; - zdobycie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność; - otrzymanie przez uczestników zaświadczeń ukończenia kursów językowych; - otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu; - poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych; - zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim; - podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych; - zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki; - wzrost zdyscyplinowania, obowiązkowości i samodzielności; - zdobycie przez pracowników doświadczenia koniecznego do realizacji kolejnych projektów; - podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły. Staże pozwolą uczestnikom poszerzyć wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich w kraju Europy – bardzo atrakcyjnym dla turystów ze względu na klimat, kuchnię i swoją specyfikę obyczajowo – kulturową. Stażyści poprawią też znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego. Staż będzie dla nich świetną szkołą samodzielności, przyczyni się do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocni pewność siebie, przyczyni się do rozwoju osobistego, a praca za granicą, często w wielonarodowym zespole pozwoli im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Dzięki temu projektowi chcemy pozytywnie wpłynąć na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej instytucji: praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym uczniom satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Obecne bezrobocie w naszym regionie ciągle jest wysokie i dotyka zwłaszcza młodych absolwentów szkół średnich. Pracodawcy, którzy szukają pracowników, uwzględniają w swym poszukiwaniach wyłącznie osoby dysponujące wysokimi umiejętnościami potwierdzonymi długoletnią praktyką zawodową. W takiej sytuacji absolwenci szkół są praktycznie bez szans na znalezienie pracy odpowiadającej ich poziomowi wykształcenia i spełniającej ich aspiracje. Właśnie dlatego organizacja zagranicznych staży nastawionych na poszerzenie kwalifikacji zawodowych potwierdzone praktyką jest najlepszym sposobem wspomożenia szans uczestników na rynku pracy. Udział w projekcie stażowym pozwoli uczniom wyprzedzić konkurentów na rynku pracy, ułatwi stabilizację zawodową i życiową i pozwoli uwierzyć we własne siły. Projekt wpłynie także pozytywnie na postrzeganie szkoły w lokalnym i regionalnym środowisku i pozwoli poprawić wyniki rekrutacji – to będzie jego wartością dodaną. Osiągnięcie zakładanych celów projektu umożliwi uczestnikom zdobyć przewagę konkurencyjną w staraniach o pracę i pomoże uniknąć wykluczenia społecznego tym, którzy ze względu na sytuację materialną, rodzinną i in. są nim zagrożeni. Oznacza to mocne wsparcie mobilności uczestników na europejskim rynku pracy.

Plan działań

 • 31.12.2019 rozpoczęcie projektu
 • 09.2019 akcja promocyjno – informacyjna
 • 11.2019 spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
 • 11.2019 rekrutacja uczestników projektu
 • 12.2019– 06.2020 zajęcia przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, realizowane dla każdej grupy wyjazdowej oddzielnie;
 • Lipiec 2020 Staż grupy nr 1i nr 2
 • 09.2020 akcja promocyjno – informacyjna
 • 11.2020 spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
 • 11.2020 rekrutacja uczestników projektu
 • 12.2020– 06.2021 zajęcia przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, realizowane dla każdej grupy wyjazdowej oddzielnie;
 • Lipiec 2021 Staż grupy nr 2 i nr 4
Wszystkie grupy będą miały taki sam plan pobytu na stażu. Pobyt rozpoczyna się w niedzielę. Uczestnicy zostaną zakwaterowani i poznają swojego opiekuna reprezentującego partnera, regulamin pobytu i interesujące ich kwestie organizacyjne, przejdą test językowy. Następnego dnia rozpoczną staż: zostaną „wprowadzeni” do miejsca stażu przez opiekuna z ramienia partnera, poznają swoje obowiązki, przedstawią się przełożonemu. Praca na stażu trwać będzie 10 dni: od poniedziałku do piątku. Stażyści będą pracować od godz. 9.00 do 13.00, a po przerwie od 14.00 do 17.00 – 18.00; w zależności od potrzeb pracodawcy. W trakcie odbywania staży uczestnicy będą odwiedzani w pracy przez swoich opiekunów i opiekunów ze strony partnera – wizyty te będą służyły nadzorowi nad przebiegiem staży i realizacją ich programu, monitoringowi i ewaluacji projektu – łącznie z rozmowami ze stażystami i obserwacją ich zachowań. Nadto opiekun ze strony partnera raz w tygodniu będzie się spotykał z każdym stażystą, żeby poznać jego opinię na temat pracy i warunków pobytu, czy tez pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Podczas weekendu po pierwszym tygodniu pobytu stażyści będą mieli jeden dzień wolny, a drugi spędzą na wycieczkach do miejsc szczególnie atrakcyjnych ze względów kulturowych i turystycznych. Każda grupa stażystów będzie miała do wyboru jedną spośród pięciu propozycji wycieczek weekendowych. W drugim tygodniu pobytu w piątek stażyści zakończą pracę odbierając od pracodawców karty oceny, na których ich bezpośredni przełożony dokona oceny pracy danego stażysty, biorąc pod uwagę wiele aspektów: zdolności zawodowe, pilność, punktualność, wygląd. Stażyści będą też mogli otrzymać referencje od zatrudniających ich pracodawców – o ile sam stażysta poprosi o nie, a jego pracodawca uzna, że zasłużył na referencje. Po zakończeniu pracy ostatniego dnia stażu uczestnicy na uroczystej kolacji otrzymają od partnera certyfikaty odbycia stażu oraz certyfikaty odbycia kursu języka włoskiego. Następnego dnia udadzą się w podróż powrotną do Polski. Po powrocie do Polski stażystów odbędą się jeszcze następujące działania:
 • 07. - 08.2020 złożenie przez uczestników indywidualnych raportów grupy nr 1 i nr 2
 • 09. - 12.2020 działania upowszechniające:
 • - przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć
 • - przygotowanie prezentacji podsumowujących projekt
 • - organizacji konferencji kończącej projekt
 • - przygotowanie raportu końcowego i rozliczenie projektu.
 • 07. - 08.2021 złożenie przez uczestników indywidualnych raportów grupy nr 3 i nr 4
 • 09. - 12.2021 działania upowszechniające:
 • - przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć
 • - przygotowanie prezentacji podsumowujących projekt
 • - organizacji konferencji kończącej projekt
 • - przygotowanie raportu końcowego i rozliczenie projektu.
 • 30.12.2021 zakończenie projektu.
 • Ponadto, przez cały czas realizacji projektu prowadzona będzie jego ewaluacja, w którą zaangażowani będą wszyscy pracownicy i uczestnicy projektu.


„Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy”

Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Wartość projektu: 727 227, 52 zł
 • Kwota dofinansowania: 654 417, 52 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2020 r. Cel Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego z branży gastronomiczno – hotelarskiej powiązanego z potrzebami runku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 Uczniów kierunków technicznych i zawodowych, w tym 70% uczniów pełnoletnich oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 20 Nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Kto może zostać uczestnikiem projektu Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:
a. Uczniowie zawodu:
 • Technik hotelarstwa: 30U (23 kobiet i 7 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl.4)
 • II nabór: 13U (11 kobiet i 2 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30U (21 kobiet i 9 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (9 kobiet i 4 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl. 4)
 • II nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Szkoła branżowa: 4U (2 kobiety i 2 mężczyzn):
 • I nabór: kucharz – 2U (2 mężczyzn)
 • II nabór: kucharz – 2U (2 kobiety)
b. Nauczyciele kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Ełku (19 kobiet i 1 mężczyzna)
Działania w projekcie
W ramach projektu „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:
1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH ;
2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY ;
 • Kurs barmana dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
 • Branżowy kurs j. niemieckiego
 • Branżowy kurs j. angielskiego
 • Kursy rozwijające kompetencje miękkie
3. STAŻE ZAWODOWE
4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
 • Kurs barmana
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
5. MODERNIZACJA METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO;
6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM.
Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.
Rekrutacja uczestników
Jeśli spełniasz kryteria zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Sposób składania dokumentów Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
Formularz można składać:
 • osobiście w Biurze Projektu
 • drogą mailową: projektzs6@projektgamma.pl
Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,
 • pocztową
Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:
a. motywacja – spełnia/nie spełnia. Ocenie podlega uzasadnienie chęci wzięcia udziału ucznia w projekcie (np. kolidowanie wsparcia z wyjazdem/stażem zagranicznym itp.). Ocena na podstawie notatki z rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia niepełnoletniego.
b. średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok:
 • 4,5 lub więcej +5 pkt.
 • 4,49 - 4,00 +4 pkt.
 • 3,99 – 3,5 +3 pkt.
 • 3,4 – 3,0 +2 pkt.
 • poniżej 3,0 +0 pkt.
c. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich +3 pkt.,
d. osoby z niepełnosprawnościami +3pkt.,
e. frekwencja na zajęciach obowiązkowych za ostatni rok:
 • 90% - 100% +3pkt.
 • 80% - 89% +2pkt.
 • 70% - 79% +1pkt.
f. Ocena zachowania za ostatni rok:
 • Wzorowe +5pkt.
 • Bardzo dobre +4pkt.
 • Dobre +3pkt.
 • Poprawne +2pkt.
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania dla Kandydatów dla Projektu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 • Spotkania z doradcą zawodowym: 17.11.2018 - 31.11.2018
 • Kurs kompetencji miękkich: 19.11.2018 – 29.11.2018r
 • Kurs baristy dla uczniów:
  - I grupa 30.11.2018 – 01.12.2018r
  - II grupa 07.12.2018 – 08.12.2018
 • Kurs baristy dla nauczycieli - 05.02.2019 - 07.02.2019
 • Kurs barmana dla uczniów:
  - I grupa 15.01.2018 - 17.01.2019r
  - II grupa 18.01.2018 - 20.01.2019r
 • Kurs barmana dla nauczycieli: 08.02.2019 - 10.02.2019
 • Kurs sommeliera dla uczniów:
  - I grupa 18.02.2019 - 20.02.2019
  - II grupa 21.02.2019 - 23.02.2019
 • Kurs sommeliera dla nauczycieli:15.02.2019 - 17.02.2019
 • Kurs kuchni regionalnej Warmi, Mazur i Powiśla dla uczniów:
  - I grupa 15.03.2019 - 17.03.2019
  - II grupa 22.03.2019 - 24.03.2019
 • Kurs kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśladla dla nauczycieli: 09-10.11.2019r oraz 16-17.11.2019r
 • Kurs kompetencji miękkich dla uczniów: od 18.11.2019r
Fotorelacja z realizacji kursów
Fotorelacja z realizacji kursów nauczyciei
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-nauczyciele
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu językowego-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu kuchnia regionalna-uczniowie
Wyposażenie pracowni
Kurs kompetencji miękkich

WEBSITE: www.projektgamma.pl


Projekt staży zagranicznych młodzieży - ,,Z Ełku do Italii"

OPIS PROJEKTU ZS6 EŁK 2016

Erasmus Plus „Z Ełku do Italii”


W czasie wakacji grupa uczniów i nauczycieli wyjechała do Włoch na dwutygodniowe staże zawodowe. Uczniowie mieli okazję pracować w renomowanych restauracjach i hotelach na terenie miasta Spoleto w prowincji Perugia. Codziennie kształcili się pod okiem najlepszych szefów kuchni i uczyli się gotować od wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. Hotelarze mieli okazję poznać bazę hotelową i warunki zakwaterowania w obiektach cztero- i pięciogwiazdkowych. Do ich obowiązków należała między innymi obsługa gości hotelowych na recepcji, przygotowanie bufetów śniadaniowych czy też housekeeping. Dwa tygodnie pobytu we Włoszech pozwoliło uczniom podnieść ich kwalifikacje zawodowe i wpłynęło pozytywnie na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej instytucji: praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym uczniom satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Staże pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich w kraju południa Europy – bardzo atrakcyjnym dla turystów ze względu na klimat, kuchnię i swoją specyfikę obyczajowo – kulturową. Stażyści poprawili też znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego. Staż stał się dla nich świetną szkołą samodzielności, przyczynił się do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocnił pewność siebie, przyczynił się do rozwoju osobistego, a praca za granicą, często w wielonarodowym zespole, pozwoliła im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Uczniowie zdobyli dokumenty Europass Mobilność, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów językowych i certyfikaty odbycia stażu. Ponadto udział w programie Erasmus Plus umożliwił wszystkim uczestnikom poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększył ich szanse na rynku pracy – krajowym i europejskim, podniósł aspiracje zawodowe i osobiste oraz zwiększył motywację do kontynuowania nauki. Oczywiście poza pracą był czas na odpoczynek i podziwianie piękna Włoch. W ramach projektu uczniowie zwiedzali Rzym i Watykan, co było dla nich niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Odwiedzili Bazylikę Św. Piotra i mieli okazję zobaczyć grób Jana Pawła II. Ponadto wybrali się wraz z opiekunami do Asyżu, by pochodzić malowniczymi i urokliwymi uliczkami tego miasta. Włochy zachwycały swoją architekturą tak różną od polskiej. Włosi przyjęli wszystkich bardzo serdecznie i miło. Byli dla naszych uczniów bardzo serdeczni i opiekuńczy. Udało się nam nawet pojechać na jeden dzień nad morze, by w promieniach słońca i przy szumie fal odpocząć po ciężkiej pracy. Wszyscy przywieźli do domu niezapomniane wspomnienia, wiele cudownych zdjęć i przekonanie, że był to najlepiej wykorzystany wakacyjny czas. Uczniowie zgodnie orzekli, że udział w stażach za granicą jest najlepszą okazją do praktycznej nauki zawodu i jeżeli tylko nadarzy się kolejna okazja do wzięcia udziału w programie Erasmus Plus to na pewno z niej skorzystają. Tak więc mamy nadzieję, że nasza pani koordynator Katarzyna Grzymkowska jeszcze raz spróbuje nam to zorganizować.


"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią w Olecku, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i MSZ


„Projekt Otwarta firma – Biznes przy tablicy”


W dniach 14-20 listopada 2016 roku po raz dziewiąty zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach współpracy naszej szkoły z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przystąpiliśmy do projektu Otwarta firma – Biznes przy tablicy. Program ten polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Projekt Otwarta firma dla szkół ponadgimnazjalnych nosi nazwę Biznes przy tablicy. W tym module wolontariusze z firm spotykają się z młodzieżą na warsztatach, organizowanych na terenie szkoły i realizują jeden z wybranych tematów: • Pracownik i pracodawca • Własna firma • Marketing firmy • Etyczny biznes • Konsument • Finanse W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Moje finanse w szkole”


Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”


Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa. W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Lekcje z ZUS”


Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS” - jest to projekt autorski ZUS, który ma na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia Polaków, na temat ubezpieczeń społecznych. W tym roku szkolnym jest to już III edycja. Warunkiem startu jest realizacja programu edukacyjnego „Lekcje ZUS”, polegającego na przeprowadzeniu 4 lekcji o tematyce ubezpieczeń społecznych. Uczestnictwo w projekcie „Lekcje z ZUS” kończy się olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.„Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"”


Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektu


WSPOMAGANIE PLACÓWEK W POWIECIE EŁCKIEM


Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku uczestniczy w projekcie „Wspomaganie placówek w Powiecie Ełckim”.Nauczyciele Technikum nr 4 doskonalą się w temacie „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ?” zaś nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, w temacie „Postawy uczniowskie- jak je kształtować?”

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuCOMENIUS


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach rozwoju systemu edukacji

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku
- KURSY DODATKOWE -


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuINNOWACYJNE MODUŁOWE PROGRAMY NAUCZANIA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczególy projektu 
| | | |